Desants ienaidnieka aizmugurē. 2 daļa

12.12.2018

Autors: Genādijs Šapiro

№ 13.

1.cd4 dc5 2.dc3 fg5 3.cb4 gh4 4.bd6 cc3 5.bd4 ba5 6.gf4 gf6 7.fe5 fg5 8.dc5 hg7.

9.ed6! ab4.
Visprincipiālākā atbilde. Pēc 9…gf4 10.eg5 hf6 11.ab4 ac3 12.cb6 spēlē būtiski vienkāršojas.

Vāji 9…ef6 10.ed4!

Variants romantiķiem: 10.hg3 dc7 11.cb2 (sliktāk 11.ed2 ce5 12.ef4 ge3 13.dd6 ab4 14.ab2 fe5 15.df4 bd6, un nu jau baltajiem jādomā par izlīdzināšanu) 11…ce5 12.gf4 eg3 13.cd6 gh2 14.ab4 ac3 15.bd4 ab6 16.ab2 (16.de5 fd4 17.ea7 gf6 18.ab2 fe5 u.t.t.=) 16…ba7 17.ba3 ba5 18.ed2.
Varētu domāt, ka melnajiem nav lietderīgu gājienu, bet 18…gf4! 19.ee7 ab6! Svarīgs starpgājiens. 20.dc3 (20.ed8 gf6 21.eg5 hf4 /nezaudē arī cita kauja/ 22.dc5 bd4 23.de7 fd6 24.fg3=) 20…gf6 ( var arī 20…bc5 21.db4 fd6 22.dc5 gf6 23.cg5 hf4=) 21.eg5 hf6 22.dc5 bb2 23.ac1 fe5 24.df4 ab4 25.cd2=.

10…ab4 (10…dc7? 11.de5 fb6 12.cb2 ce5 13.ab4 ac3 14.bh8 X) 11.de7 (iespējams negaidīts gambīta variants 11.fe3!? dc7 12.gf2 cc3 13.cd6 fe5 14.df4 bc7 15.ac5 cd6 16.ce7 fd6 17.cb2 gf6 18.bd4 dc5 19.db6 ac5 20.fe5 fd4 21.ed2, bet tur tikai vienlīdzība) 11…bd6 12.ec5, un balto pārsvars ir acīmredzams.

10.ab2.

Nekavējoties noved pie zaudējuma 10.hg3? gf4! 11.ge5 ef6 12.ed4 bc3 X.
Zaudē arī 10.cb6 ac5 11.dc7 db6 12.ef4 ge3 13.fd4 ce3 14.aa7. Baltie, zaudējot kauliņu, iztīrīja flangu un ir gatavi izrāvienam turp sūtīt kauliņu A1. Bet ceļš uz dāmu lauciņiem nav tuvs.
14…hg5 15.ab2 gh6 16.bc3 ef6 17.cb4 gf4 18.bc5 hg3 19.cb6 hg5 20.cb2 gh4 21.bc3 fe5 22.bc7 bd6 23.ab8.
Beidzot balto kauliņš sasniedza astoto horizontāli, bet melnie tam bija sagatavojušies.
23…dc5 24.ba7 cd4 25.gf2. Izmisīgs mēģinājums izglābties nav veiksmīgs.
25…eg1 26.ah6 g3f2 27.eg3 hf2 28.hc1 fe7 29.cb4 ef6 30.hg3 fh4 31.fg5 hg3 32.gd8 g3h2 ar tehniski uzvarētu galotni.

10…gf6.

Pieņemami arī 10…gf4 11.eg5 hf6 12.bc3 (slikti 12.ed2 dēļ 12…hg5 13.bc3 gf4 14.ca5 fe5) 12…bd2 13.ec3 hg5 u.t.t.
На Uz 10…ef6 vislabāk atbildēt ar 11.cd2 (11.hg3 fe5 ar pārsvaru, bet ne 11…dc7? 12.gf4 cg3 13.cd6, un visdrīzāk melnajiem nav iespējas izglābties) 11…dc7 12.bc3 ce5 13.ca5 ed4 14.cd6 ab6 15.ea7 fe5 16.df4 gc1 17.ab6 ar vienādu galotni.

11.cd2.

Nekādas dividendes nedod kombinācija 11.bc3 bf4 12.fg3 hf2 13.eg7 ef6 14.ge5 dc7 ar draudu 15…cb6,un baltajiem visvienkāršāk uzreiz forsēt neizšķirtu 15.cb6 ae7 16.ef6 ed6 17.fh4=, G.Purviņš-J.Rutiņš (1999).
Ērkšķaināks ceļš uz neizšķirtu ir variantā 15.de7 ff4 16.gf2 gh4 17.cd2 hg5 (17…cb6 18.cd6 bc5 19.db4 ab6 20.dc3 hg5 /20…bc7 21.cd4 ba5 22.bc5 fe3 23.fg3 hf2 24.hg3=/ 21.ba5 u.t.t., kā pamata variantā)
18.dc3! Vienīgais gājiens, kas ļauj baltajiem izvairīties no zaudējuma. Uz 18.ab4? darbojas zināmā ideja 18…cb6 19.cd6 bc7! 20.db8 hg3 21.ff6 ba5 22.bg3 ad8 ar sakāvi. Slikti arī 18.fe3? cb6 19.cd6 bc7! 20.db8 bc5 X.
18…cb6 19.cd6 bc5 20.db4 ab6 21.ba5 bc5 22.ab4! ca3 23.ab6 fe3 24.fd4 gf4. Neizšķirts.

11…dc7 12.bc3 ce5 13.ca5 ed4.

Gājiens, kas slēpj sevī lamatas. Mierīgāk 13…ed6 14.ce7 fd8 15.ed4 ec3 16.db4, saglabā līdzsvaru. Pēc 13…ef4 baltie veic sitienu 14.cd6 ec5 15.fg3 hd4 16.de3 df2 17.eg7, bet pēc 17…cd4 18.gh8 de3 19.hc3 fg7 20.ch8 ed2 laiks piekrists neizšķirtam.

14.cd6!

Piespiedu upuris, tā kā zaudē 14.ab6? fe5 15.dc3 db2 16.ac1 ef6!, un neglābjami tiek zaudēts kauliņš. Par viņu var iegūt nosacītu pozicionālu kompensāciju 17.ed2 gf4 18.ee7 fb4 19.fe3 ac5 20.ef4 eg3 21.hf4, bet tā ir nepietiekama 21…bc7 22.gf2 cd6 23.fe3 de5 24.fd6 ce7 25.ef4 ba3! 26.dc3 ef6 27.cd4 fg5 X.

14…eс5 15.ab6. Vienkāršais B6 vairāk nekā kompensē materiālo iztrūkumu.
15…fe7. Variantā 15…cb4 16.ec5 bd6 17.bc7 fe7 vai 15…fe5 16.dc3 db2 17.bf6 ge7 18.ac1 baltie saglabā telpiski pārsvaru.
16.hg3 cb4! Tas ir stiprāk kā doties nepārtrauktā aizsardzībā pēc 16…bc7 17.bd8 fe5 18.df6 ge7 19.gh2 cb4 20.ac5 db6 21.gf4 eg3 22.hf4 bc5 и т.д. u.t.t.
17.ac5. Skaisti atspēkojas 17.ec5? bd6 18.bc7 de5! 19.cd8 bc7! X.
17…fe5 18.dc3. Vēl nav par vēlu kļūdīties 18.gf4? eg3 19.gh2 ed6! 20.ce7 ac5 21.hf4 cb4 22.ea3 gg1, un baltiem nevar izglābt galotni.
18…db2 19.ef4, un galotne ir neizšķirta.

№ 14.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gf6 5.ab2 gh4 6.cd4 cb6 7.gf4 fg5 8.fe5 hg7.

9.ed6 gf4 10.eg5 hf6 11.dc3.

Parasti te spēlē 11…dc7 12.ed2 ce5 13.fg3 ab4 14.ca3 bc5 15.db6 ac5 16.gf4.

Ievērības cienīgi 16.cb4 cd4! (iniciatīvu zaudē16…ed6 17.gh4 fe7 18.gf2 и т.д. u.t.t.) 17.ba5 ed6 18.gh4.
18.ab6? de3! 19.df4 hg5 20.fh6 dc5 21.bd4 ea1 X, tā L.Sajadjans uzvarēja A.Plakhinu (1985).
18…fe7 19.hg3 hg5. Melno pozīcija kļūst draudīga, lai izglābtos baltajiem jādarbojas precīzi.

20.gh2.

Spēle ar atsitienu 20.gf4 līdzvērtīga zaudējumam, neapmierinoši arī 20.dc3 bc7 21.cb4 cb6! ( liedzot baltajiem pēdējo iespēju izglābties pēc 21…gf4 22.hg5 fh6 23.bc5) 22.ac7 db8 ar izšķirošu pārsvaru.

20…gh6.

20…bc7 21.gf4 ge3 22.df4 eg3 23.hf4 dc5 24.cd2 de3 25.fg5 ec1 26.gh6=.

21.gf4 ge3 22.df4 eg3 23.hf4 dс5 24.cd2! de3 25.ab4! cc1 26.fe5 ar neizšķirtu.

16…eg3 17.hf4 ed6 18.cb4!
Zaudē loģiskais 18.de3? fe5 19.gh2 eg3 20.hf4 ba7! , un baltie nevar izglābties, piemēram:

Neglābj arī 1964. gadā Š.Jusupova ieteiktais 21…ab6 22.cd4.

22.cb4 gf6! ( sliktāk 22…ba5 ŗēķinoties uz efektīvu finālu pēc 23.bc3 hg5! 24.fh6 gf6 25.ef4 fe5 26.fg5 fg7! 27.hf8 ed4 X, jo pēc 23.fe5 baltajiem rodas cerība izglābties) 23.fg5 fh4 24.ba5 hg3 25.ae5 hg5 ar uzvarētu pozīciju.

22…hg5! 23.fh6 gf6 24.dc3 de5 25.ef4 eg3 26.de5 fd4 27.ce5 gf2 28.ef6 fe1(fg1) ar uzvaru…

22.cb4 (simetrija rodas pēc 22.cd4 gf6 23.db6 ac5 24.bc3, kurā uzvar tā puse, kura sāk 24…fe5 25.fg5 hf4 26.eg5 cd4 27.cb4 dc3X) 22…ef6! 23.bc3 ab6! ( izlaiž 23…fe5? 24.fg5 hf4 25.eg5 gh6 26.gf6 eg7 27.ba5, un melnajiem neuzvarēt)
24.fg5 fh4 25.ba5 hg3 26.ae5 gh2 27.ef4 gf6 28.eg7 hf8 29.cb4 cd4 30.ba5 hg1 X;

18…fe7 19.gf2 fe5 20.fe3 eg3 21.ed4 ce3 22.dh2 de5. Iniciatīva melnajiem.

Gandrīz neizmantots gājiens 11…hg5 ,Pēc kura partija nonāk taktiska apgrūtinājuma fāzē. Mēģināsim viest skaidrību šajā neizpētītajā variantā.

Baltajiem ir liela izvēle turpinājumiem – 12.fe3, 12.ed2, 12.hg3, 12.fg3. Izskatīsim tos pēc kārtas.

A) 12.fe3, un spēle paātrināti vienkāršojas 12…gf4 13.eg5 fh4 14.hg3 hf2 15.eg3 gf6 16.cd2 dc7 17.gh4 (17.de3? ce5 18.ef4 ab4! X) 17…ce5 18.hg5, Un pēc visiem pārtraukumiem ir pienācis laiks parakstīt miera līgumu.

B) 12.ed2, un melnajiem jābūt precīziem, lai saglabātu līdzsvaru 12…gh4 13.hg3 dc7 14.de3 ce5 15.ef4 ab4 16.fd6 bd2 17.ce3 ba5 18.gf4.
Mazāk problēmu ar 18.bc3 ab6 19.ca7 ec5 20.db6 ac7 21.gf4 fe5 22.fd6 ce5=.

18…ab4 19.ca3 ec5 20.db6 ac5 21.fg5 bc7 22.ge7 fd6 23.ef4 cb6 24.bc3 ba5 25.gh2. Labākā iespēja pēc 25.fe3 ab4 26.ca5 gf6 ātrs neizšķirts.
25…gf6 26.fg5 fe5 27.gh6 ef4 28.hg7 ab4 29.ca5 cd4=.

C) 12.hg3.Izskatā pēc pārskata, jo pēc 12…dc7 melnie paņem kauliņu. Bet pozīcijas taktiskās iespējas ļauj baltajiem nenogrimt.
13.de5! fd4! Pēc 13…bd4? baltie iekļūst dāmā 14.gh4 ec5 15.fe3 df2 16.eg3 fd4 17.hh8, kas garantē viņiem uzvaru.
14.ce3 ec5 15.gh4! gf6 , un tālāk iespējams:

20…fd4 21.cc7 bd6 22.hf6 de5 23.fd4 bc3 24.db4 aa1 25.gf4 ag3 26.hf4, un pozīcijā 2 uz 3 baltie izcīna neizšķirtu;

17…ba3 18.gf4 bc5 19.fh6 cd6 20.gh2 ab6 21.ef4. Baltajiem jāņem vērā melno apdraudējumu ar sitienu no lauciņa A5. Tā uzreiz zaudē 21.hg3 fe5 X.
21…ba7 22.hg3 fe5 23.fg5 cb4. Baltajiem par laimi, neuzvar 23…fg7 24.hf8 ed4 25.cc7 bd8 26.fb4 aa1 27.dc3 ah2 28.gf6=.
24.gf4 eg3 25.hf2 de5 26.fe3! Uz 26.fg3? melnie spridzina pozīciju 26…ed4! 27.ce5 bc3 28.bd4 fg7 29.hf8 bc5 X.
26…bc5 27.ef4 eg3 28.cd4 ce3 29.dh2 ab6 30.gf6 bc5 31.fe7 fd6 32.hg7 de5 33.gf8. 33.hg3? ef4 34.ge5 cd4 X.
33…cd4 34.hg3 de3. 34…bc3 35.fc5=.
35.bc3! bd2 36.fg7=.

D) 12.fg3. Pēc šī gājiena spēle norit pretējos virzienos.
12…gh4.
Baltajiem ir 4 iespējamās atbildes:

1) 13.gf4. Neveiksmīgs gājiens, pēc kura melnie ķirurģiski iedragā balto centrālo grupējumu.
13…hg3 14.fg5 (14.fe5? dc7 15.hf4 ab4 X) 14…fh4 15.hf4 dc7 16.fe5 ab4! 17.ca3 ee7 18.ef2 fe7 19.fd4 hg3.
Balto kolonai uz garā ceļa nav trieciena spēka, daudz svarīgāka loma ir melno kauliņam G3, kas nobloķē pretinieka spēku attīstību.

20.ab4 ba5. На Uz 20…ed6 sagatavota kombinācija 21.ba3 df4 22.de5 fd6 23.gf2 ge1 24.ba5 eb4 25.ae7,un nu jau melnajiem jācenšas panākt neizšķirtu 25…gf6 26.eg5 bc5 27.gf6 cb6 28.ac7 bd6 29.fg7 de5! (29…cd4? 30.cd2 X).
21.cd2 ab6! V.Airapetjana – E.Murslova (1978) partijā melnie atlaida tvērienu 21…gh2 22.bc5 cd6 23.ec7 bb4 24.ba3,un pēc dažiem gājieniem partneri vienojās par neizšķirtu.
22.bc5 Neglābj upuris 22.ef6 eg5 23.bc5 gf6 24.ca7 cd6,un baltajiem ātri beidzas lietderīgie gājieni. Pēc 22.ba3 melnie ar izdevīgumu pārgrupējas 22…cd6 23.ec7 bd8 24.dc5 ef6,un balto stāvoklis ir bezcerīgs.
22…cd6 23.ca7. 23.ec7 bd8, aizliedzot 24.de5 jo 24…gf2 25.ge3 ed6 X.
23…df4 24.gh2 ed6! 25.de5 dc5 26.ba3 fd6 27.hf4 gf6 28.de3 fe5 29.fg5 ef4 ar uzvaru, piemēram 30.cd4 fd2 31.db6 ac7 32.gh6 de1 33.hg7 ec3 (visātrāk) 34.gf8 ca5 35.fc5 cb6 X.

2) 13.ba3 hf2 14.ge3.

Izskatīsim citu ieņemšanu 14.eg3 gh6 15.gf2.

15.cd2? dc7 16.de3 ce5 17.ab4 (17.ef4 ab4! X) 17…bc7 18.ef4 cd6. Kauliņi ir satikušies durkļu cīņā, un šķiet, ka baltajiem kā minimums nav sliktāk, jo viņiem ir lielas manevru iespējas. Bet īstenībā viņiem turpinājumā ir neatrisināma problēma.
19.gf2 (19.gh4 eg3 20.hf4 de5! 21.fd6 hg5 22.de5 bb2 23.eg7 ea3 24.hf6 fh6 X) 19…fg5 20.dd8 gg1 21,ce7 fd6 22.gf4 gf2 23.dh4 (23.df6 fe1 24.fh8 eh4 X) 23…fe3! 24.fd2 hg5 25.hc5 bb2 X.

15…hg5.

15…dc7 16.fe3 ce5 17.ab4.

Vājāk 17.ef4 fg5! 18.dd8 (slikti pieņemt upuri 18.fd6 gh4 19.gf4 hg3 29.fe5 gf2 и т.д. .u.t.t.) 18…bb2 19.dh4 ba1 (19…fe7 20.hd8 bc7 21.db6 ac5 22.ab4! ca3 23.fg5 hf4 24.ge5=) 20.ab4 ac3 21.fg5 hf4 22.ge5 cd2 23.ce3 ah8, un baltajiem būs jāaizstāv galotne bez kauliņa.

17…hg5! (17…bc7 18.ef4 cd6 19.cb2 X) 18.gf4 eg3 19.hh6 bc7 (19…fe5 20.dd8 bf2=) 20.ef4 cd6 21.cd2 fg5 22.fe5! df4 23.de3 fd2 24.ce1 ae5 25.hd6 bd4 26.dc7=.

16.cd2 gh4 (16…dc7 17.fe3 ce5 18.gf4 eg3 19.hh6 bc7 20.ef4 cd6 21.ab4 fg5 22.fe5! df4 23.de3 fd2 24.ce1 ae5 25.hd6 bd4 26.dc7=) 17.de3 dc7 18.ef4 ce5 19.fd6 fg5 20.fe3 hf2 21.eg1 gf4 22.gf2 fe3 23.fg3 ef6 24.df2 bb2 25.ac3 ab6.
Kauliņu mezgls galdiņa vidū ir atšķetinājies, rezultātā melnie ieguva zināmu pozicionālu pārsvaru. Bet baltajiem pietiek resursu, lai aizstāvētos.
26.fe3 bc5 (26…ab4 27.ed4 fg5 28.de5 ba7 29.cd2 ba3 30.dc3 bc5 31.db4 ac5 32.gh4 cd4 33.hf6 db2 34.ed6 ab6 35.fg7 fh6 36.de7=) 27.db4 ac3 28.ef4 bc7(28…fg7 29.gh4 gh6 30.hg3 bc7 31.fe5 fd4 32.gf4=) 29.gh4 cd6 30.fg5 fe5 31.hg3 dc5 (31…ed4 32.gf4 dc5 33.fe5 df6 34.ge7 fd6 35.hg5=) 32.gf4 eg3 33.hf2 cb4 34.fg3 ba3 35.gf4 cb2 36.gf6 и т.д. u.t.t. =.

14…dc7.

14…fg5 15.hg3 gh6.

15…gf6 16.gf4 gh4 17.fe5 fg5 18.ef2 ef6 (18…dc7 19.fg3 hf2 20.eg1 gf4=) 19.eg7 fh6 20.de7 df6 21.cd6 bc5 22.db4 ar līdzvērtīgu pozīciju.

16.gh4 ef6 17.cd2 (17.cb2 dc7 18.ef2 ce5 19.cd6 ec5 20.dc5 bd4 21.cg7 gf4 22.eg5 hf4 23.gh8= ) 17…dc7 18.de7 fb4 19.ac5 ab4! 20.ca5 fe5 21.hf6 ec3 22.db4 bf2 23.eg3 cb6 24.ac7 bd6 25.ba5 hg5! 26.fh4 dc5=.

15.hg3 ce5 16.ef4 ab4 17.cc7.

18.fd6 bd2 19.ce3 ba5=.

17…bb4 18.ac5 ec3 19.gh4. Melnajiem ir lieks kauliņš plus stiprākais punkts, bet tieši viņiem ir jāpierāda savas pozīcijas dzīvesspēja.

19…gh6 20.ef2 hg5 21.fh6 fe5 22.hg5 ef6 23.ge7 fb4 24.hg7 cd2! 25.ce3 ba3 26.gh8 ab6 27.ha7 ab2=.

3) 13.gf2 gh6. Ja vēlas, melnie var vienkāršot pozīciju 13…dc7 14.fe3 hf2 15.eg3 ce5 16.ef4 ab4 17.fd6 bd2 18.ce3 ba5=.

Izskatīsim balto iespējamos turpinājumus.

16…gh4. 16…ef6? 17.cd2 fe5 18.dh4 bf2 19.de3 fd4 20.ce5 fg7 21.hg5 gf6 22.ge7 dd4 23.de7 ab4 24.ed8!, un melnajiem ir slikti.
17.hg3 hf2 18.eg1 dc7 19.fg5! 19.fe5 ab4!
19…ce5! 20.dd8 bd4 29.ce5 hd6, un neizšķirts, jo balto dāmu neizbēgami noķers.

15.fe3. 15.cb2 ef6 16.gf4! gg1 17.ef2 ge3 18.df2 bd4 19.cg7, un galotne ir neizšķirta.
15…hf2 16.eg3 gh4. Pēc 16…ef6 17.dc7 bf4 18.gg7 melnajiem ir pārsvars, bet uzvarai ar to nepietiek.
17.ab4. 17.gf4? ef6 18.fe5 hg5 19.eg7 fh6 19.cd2 dc7 20.de7 gf4 21.eg5 hd8 X.
17…hf2 18.eg1 hg5. Pozīcija ar melno pārsvaru, kuri draud/var sev izdevīgā momentā uzspridzināt lauciņu D4. Neskatoties uz to balto rīcībā ir pat divi plāni, izmantojot katru no tiem viņi izglābjas, ziedojot septiņus no esošajiem astoņiem kauliņiem.

19.hg3. Rezerves plāns 19.gf2 gf4 20.cd2 dc7 21.fg3 ce5 22.dd8 bb2 23.ge5 ae1 24.hg3 eh4 25.ef6 he7 26.da1=.
19…gh4 20.gf2. 20.gf4? dc7 21.fe5 hg3 22.cb2 gf2 23.ge3 ef6 24.eg7 ce5 25.df6 bf2 26.gh8 fg1, un baltie galotnē nevar izglābties.
20…dc7 21.cd2! ce5 22.dd8 bb2 23.dc3! bd4 24.gf4 ac3 25.fe3 df2 26.fg5 hf6 27.da5. Neizšķirts.

15…ce5 16.ef4 ab4! 17.fd6 bd2 18.ec3 ba5, un plaisa lauciņā E3 ir iemesls balto zaudējumam.

4) 13.cd2 hf2 14.eg3. 14.ge3? dc7 15.hg3 ce5 16.ef4 ab4 X.
14…gh6 15.gf2. Uz 15.de3 iespējams 15…hg5 16.ef4 (16.gf4 fe5 /16…dc7? 17.fh6 ce5 18.hg3 bc7 19.cd6! ec5 20.ef4 X/ 17.dh4 bf2 18.ge3 ec5=) 16…ge3 17.df2 bd4 18.cg7 ec5 19.gh8 fg7 20.hb6 ac5, un neskatoties uz kauliņa trūkuma, pārrāvums flangā garantē melnajiem neizšķirtu.

15…hg5 16.gh4 dc7 17.de5 bd4 18.eg7 ec5 19.ce5 fh6 20.hf6 cb4 21.ba3 hg5 22.fh4 cb6 23.ac5 bf6, un neizšķirts.

Secinājums. Neapšaubāmi no praktiskā viedokļa gājiens 11…dc7 ir drošāks, jo ne ar ko neriskējot melnajiem ir stabils pārsvars. No otras puses spēle pēc 11…hg5 dažos variantos vairāk atgādina zivs ķeršanu duļķainos ūdeņos, un nepieredzējis spēlētājs, kurš nepārzin varianta pamatidejas, var viegli kļūdīties.

Telegram_logo Icons8