Моя форма регистрации

Reģistrācija

Mājaslapas lietošanas noteikumi

Šie mājaslapas www.albatross.land (turpmāk – “Mājaslapa”) lietošanas noteikumi, ko izstrādāja biedrība “Diagonāle” (turpmāk – “Noteikumi”), nosaka Mājaslapas lietošanas nosacījumus un reģistrējušos, kā arī citu Mājaslapas apmeklētāju tiesības un pienākumus (turpmāk – “Mājaslapas Lietotāji”).

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Mājaslapu izstrādāja biedrība “Diagonāle”, visas tiesības uz Mājaslapā publicētājiem materiāliem pieder Vsevolodam Teterinam, Reģistrācijas numurs, …, juridiskā adrese: Rīga, Lokomotīves iela 70a-53, LV-1057 (turpmāk – “Biedrība”). Šos Noteikumus regulē Latvijas Republikas likumdošana, Noteikumi darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
1.2. Biedrība iesaka Mājaslapas Lietotājiem iepazīties ar šiem Noteikumiem, kā arī ar Biedrības personas datu apstrādes politiku. Lietojot Mājaslapu, Mājaslapas Lietotāji piekrīt Noteikumiem un personas datu apstrādei.

2.Intelektuālā īpašuma tiesības

2.1. Visi intelektuālās darbības rezultāti un individualizācijas līdzekļi, kas izvietoti Mājaslapā, t.sk. dizaina elementi, projekti, rasējumi, maketi, grafiskie attēli (t.sk. ilustrācijas), fotogrāfijas, teksts, audiovizuālie materiāli, datorprogrammas, kuras veido Mājaslapu, mūzikas materiāli ar tekstu vai bez tā un citi materiāli, kā arī preču zīmes un rūpnieciskie paraugi, tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, t.sk. Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Noradītie aizsargājamie objekti kopā un atsevišķi veido Mājaslapas aizsargājamo saturu (turpmāk – “Saturs”).
2.2. Biedrība ir Mājaslapas kā materiālu sakopojuma, kā arī Satura tiesību subjekts (izņemot gadījumus, kad attiecīgajā lapā ar Saturu nav norādīts pretēji).
2.3. Izņemot gadījumus, kas tieši norādīti šajos Noteikumos, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošajā likumā, Saturs nevar tikt izmantots (t.sk. nokopēts, publicēts, atveidots, pārveidots, izplatīts, pārdots vai izmantots citā veidā) daļēji vai pilnībā bez Biedrības piekrišanas.
2.4. Mājaslapā publicēto teksta materiālu citēšana ir atļauta, obligāti norādot aktīvo hipersaiti uz Mājaslapu albatross.land vai Mājaslapas sadaļu ar citējamo Saturu.

3.Parakstīšanās uz jaunumiem

3.1. Mājaslapas Saturs pieejams Mājaslapas Lietotājiem neatkarībā no viņu reģistrācijas Mājaslapā. Toties, lai aktīvi izmantotu Mājaslapas iespējas (piemēram, lai saņemtu informāciju par Biedrības īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, pasākumiem, par “Albatross” projekta jaunumiem, par jaunajām žurnāla “Dambrete” publikācijām, par bērnu turnīriem Latvijas teritorijā), nepieciešams parakstīties uz Biedrības jaunumiem.
3.2. Parakstīšanās uz jaunumiem ir brīvprātīga, bezmaksas. Parakstīties uz jaunumiem var fiziskā persona, kura dzīvo Latvijas Republikas teritorijā un ir sasniegusi 18 gadu vecumu.
3.3. Parakstoties uz jaunumiem, Mājaslapas Lietotājam jānorāda nepieciešamā patiesa informācija – e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta (novads, apdzīvotā vieta vai pilsēta, iela, mājas numurs). Mājaslapas Lietotājs var norādīt papildus informāciju – tēvavārdu, papildus informāciju par dzīvesvietu (pasta indeksu, rajonu, dzīvokļa numuru), mobilā tālruņa numuru. Mājaslapas Lietotājs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, aktualitāti, pilnību un atbilstību Latvijas Republikas likumiem.

4.Personas dati

Vispārīgie noteikumi

4.1. Lai parakstītos uz jaunumiem, ir nepieciešams sniegt personas datus (turpmāk – “Personas Dati”).
4.2. Biedrība nodrošina Personas Datu aizsardzību no zudumiem, nepareizās izmantošanas, nesankcionētās piekļuves, izpaušanas, izmaiņām un iznīcināšanas. Personas Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, citiem pielietojamajiem Latvijas Republikas nolikumiem, kā arī Biedrības Personas Datu apstrādes politiku.
4.3. Personas Dati, ko norādīja Mājaslapas Lietotājs, parakstoties uz jaunumiem, glabājas Mājaslapas www.albatross.land Personas Datu informācijas sistēmā. Ja Mājaslapas Lietotājs nenorādīja pretējo, Personas Dati var tikt izmantoti, lai tieši informētu par īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, pasākumiem.
4.4. Personas Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad nodošana būs nepieciešama saskaņā ar likumdošanas prasībām. Mājaslapas Lietotājs ir tiesīgs apskatīt informāciju par viņa Personas Datiem, kuri tiek apstrādāti, pieprasīt Personas Datu precizēšanu vai to izdzēšanu no Biedrības Personas Datu informācijas sistēmas, vēršoties Biedrībā saskaņā ar Noteikumu 4.5.punktu. Mājaslapas Lietotāja Personas Datu izdzēšana nozīmē Biedrības jaunumu saņemšanas neiespējamību. Tad piekļūt Personas Datiem var trešās personas, kas veic Biedrības dienestu un servisu apkalpošanu.
4.5. Jautājumos, kas saistīti ar Personas Datu apstrādi, var vērsties Biedrībā (kontakti norādīti Noteikumu 7.3.punktā).

Drošība

4.6. Biedrība nodrošina Mājaslapu Lietotāju Personas Datu, kas tika norādīti, parakstoties uz jaunumiem, aizsardzību pret nesankcionēto piekļuvi. Šī iemesla dēļ parakstīšanās uz jaunumiem tiek veikta ar e-pasta adreses apstiprināšanu (Mājaslapas Lietotājam jāpāriet uz norādīto saiti, kas tiks nosūtīta uz e-pasta adresi).

4.7. Biedrība nav atbildīga par trešo personu darbībām (t.sk. Interneta pakalpojumu sniedzēju Mājaslapas Lietotāja atrašanas vietā), par sakaru kanālu drošību, pa kuriem tiek nodota informācija uz Mājaslapu vai no tās, kā arī negarantē Mājaslapas pastāvīgo pieejamību un tās netraucētu darbību.

Informācijas izmantošana un izpaušana

4.8.Ja nav norādīts pretēji, Biedrība var izmantot datus, lai uzlabotu Mājaslapas Saturu, tā pilnīgākajai izstrādei, informācijas apmaiņai ar Mājaslapas Lietotājiem (pēc Mājaslapas Lietotāju pieprasījuma), Biedrības mārketinga un pētnieciskajiem mērķiem un citiem noteiktajiem mērķiem. Bez tam Biedrībai ir tiesības pilnā mērā izmantot visu informāciju, kas Mājaslapā tika iegūta personiski neidentificējamā formā.

5.Trešo personu mājaslapas

5.1. Mājaslapa var saturēt norādes uz trešo personu mājaslapām Internetā. Biedrība nekontrolē šādas mājaslapas, nav atbildīga par to satura tiesiskumu, Noteikumi neattiecas uz šādu mājaslapu lietošanu. Mājaslapas Lietotājiem ir jāiepazīstas ar katras viņu apmeklētās mājaslapas konfidencialitātes politiku un/vai ar lietošanas noteikumiem.

6.Mājaslapas Lietotāju tiesības un pienākumi

6.1. Mājaslapas Lietotājam ir tiesības:

6.2. Apmeklējot un lietojot Mājaslapu, Mājaslapas Lietotājs apņemas:

6.3. Mājaslapas Lietotājam ir aizliegts publicēt un izplatīt Mājaslapā jebkāda veida informāciju, kas:

6.4. Mājaslapas Lietotājiem ir aizliegts:

7.Biedrības tiesības un pienākumi

7.1. Biedrība piešķir Mājaslapas Lietotājiem tehniskās iespējas Mājaslapas lietošanai.
7.2. Biedrībai ir tiesības apstrādāt Mājaslapas Lietotāju Personas Datus.
7.3. Biedrība apņemas izskatīt ziņojumus, kas nosūtīti caur atgriezeniskās saites formu www.albatross.land/kontakti vai uz adresi: Vsevolodam Teterinam, Rīga, Lokomotīves iela 70a-53, LV-1057.
7.4. Neskatoties uz to, ka Biedrība cenšas sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju, Biedrība nav atbildīga par Mājaslapā izvietotās informācijas precizitāti.
7.5. Visa informācija, kas ir izvietota Mājaslapā, tiek sniegta “kā ir” (“as is”) ar iespējamām kļūdām, bez jebkāda veida garantijām, tieši izteiktām vai šķietamām. Biedrība nesniedz nekāda veida garantijas par informāciju, kas ir izvietota Mājaslapā. Biedrība nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem, faktiskiem zaudējumiem, ieskaitot negūtu peļņu, kas radušies, izmantojot Mājaslapā izvietoto informāciju, pat ja Biedrība iepriekš tika brīdināta par šādu zaudējumu iespējamību.

8.Izmaiņas

8.1. Biedrībai ir tiesības labot vai precizēt šos Noteikumus. Izmaiņas tiks publicētas Mājaslapā www.albatross.land, kā arī, ja būs nepieciešams, citos Biedrības avotos. Izmaiņas attieksies arī uz tām personām, kuras ir Mājaslapas Lietotāji uz brīdi, kad izmaiņas stājas spēkā. Izmaiņas stāsies spēkā pēc 30 dienām no publicēšanas brīža.

Reģistrēties

Ja jums ir konts? Ieiet

Ja aizpildes formā notiks kļūda, še parādīsies īsziņa.

Telegram_logo Icons8