Distances līgums / Pirkšanas noteikumi

 1. Jēdzieni

  1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.albatross.land. saskaņā ar ši Līgumu un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā.
  2. “albatross.land” – vietne, kuras adrese ir www.albatross.land. , kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona Vsevolods Teterins, fiziskās personas reģistrācijas numurs 30037410351, juridiskā adrese Maskavas iela 322 – 411 Rīga, LV-1057.
  3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.
  4. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t.i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta
  5. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.
 2. Vispārīgie noteikumi

  Albatross.land. interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs Vsevolods Teterins, nodokļu maksātāja kods 30037410351, Maskavas iela 322 – 411, Rīga, LV-1057 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un fiziska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus interneta veikalā, vai lieto veikalu, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un plāno iegādāties preces un/vai pakalpojumus, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses,

  Noslēdz šādu interneta veikalā, turpmāk tekstā – Veikals, piedāvāto preču pirkšanas distances līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

  1. Pārdevējs apņemas interneta vietnē www.albatross.land. piedāvātās preces pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un šim distances līgumam.
  2. Iegādāties preces Veikalā var tikai noformējot pasūtījumu www.albatross.land. vietnē.
  3. Pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējs izlasa Veikala privātuma politiku un ievēro to.
  4. Šis distances pirkšanas–pārdošanas līgums ir Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu, atbilstoši attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumiem, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību.
 3. Pircēja saistības

  1. Lai iegādātos preces vai pakalpojumus, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
  2. Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā, tikai piekrītot šiem noteikumiem. Pircējam jāapliecina, ka piekrīt ievērot noteikumus un apliecina, ka tos ir izlasījis un saprot, ja Pircējs noteikumiem nepiekrīt, tad pakalpojumus un preci iegādāties nav iespējams.
  3. Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums. Pircējs noformē pasūtījumu, aizpildot veidlapu un sniedzot pirkumam nepieciešamos datus, turpmāk tekstā sauktus Pasūtījuma noformēšanas datus.
  4. Par Pasūtījuma noformēšanas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
  5. Pircējs un Pārdevējs ir noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs ir veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu, apliecina, ka ir izlasīti noteikumi,
  6. Pircējam jaapmaksā pasūtījumu, un Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu e-pastā.
  7. Pircējs apņemas, ka pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas veikšanas pieņems Veikalā pasūtītās preces.
  8. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtītās preces un to piegādi 3 (tris) dienu laikā un veikt citus maksājumus, kādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kā arī noteiktajā kārtībā pieņemt pasūtītās preces.
 4. Pircēja tiesības

  1. Pircējam ir tiesības atkāpties no interneta veikalā noslēgtā distances pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju, saskaņā ar 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu. Pircējam ir tiesības atdot atpakaļ un/vai apmainīt neatbilstošas kvalitātes preces un izmantot precēm piešķirto garantiju un citas pircējam noteikumos paredzētās tiesības.
  2. Pircējam ir pienākums pārbaudīt preces tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai citādām atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis noteiktajā kārtībā interneta veikalā uz tālruni 22344556 un e-pasta adresi dambretes@gmail.com.
  3. Ja Pircējs preci nepieņem, tad Pircējam jāsedz preču izmaksas, kādas tās ir ar preces atpakaļ atdošanu.
 5. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

  1. Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šajā līgumā noteikto pienākumu izpildei – samaksai un preču nodošanai.
  2. Preču cena ir norādīta Veikalā un/vai pasūtījumā eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli. Preču cenā nav iekļauta maksa par preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi,
  3. Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi.
 6. Preču piegāde

  1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem.
  2. Pircējam pēc preču priekšapmaksas veikšanas ir pienākums saņemt preces uzreiz pēc informācijas saņemšanas par to, ka preces ir gatavas saņemšanai.
  3. Ja Pircējs izvēlas preču piegādes pakalpojumu, piegādes cena tiek uzrādīta pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma veikšanas. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, tas ir, veicot pasūtījuma pirkuma apmaksu.
  4. Pasūtot preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina preču nodošanai piemērotus apstākļus. Kad preces ir nogādātas uz Pircēja norādīto adresi, tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai tās ir pieņēmis pats Pircējs vai cita persona, kas tās pieņēmusi norādītajā adresē.
 7. Pārdevēja tiesības

  1. Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus, preču cenas, preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz Veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas interneta veikalā.
  2. Pārdevējs ir arī tiesīgs ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs nav pildījis savus pienākumus vai bijis negodprātīgs, kā arī Pārdevējs var uz laiku pārtraukt vai izbeigt Veikala darbību, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Veikalā, par to, ka tiek mainīti un ierobežoti pirkumi iepriekš nebrīdinot Pircēju.
 8. Pārdevēja saistības

  1. Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam samaksāto summa par pasūtīto preci 7(septiņu) darba dienu laikā, ja kāda iemesla dēļ nevar piegadāt preci vai prece ir atpakaļ atdota Pircējam.
  2. Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas pārskaitījumu nav iespējams veikt Pircēja vainas dēļ – neprecīzi dati, citi iemesli.
 9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

  1. Ja Veikalā nav norādīts preces garantijas laiks, uz Pircēja iegādātajām precēm attiecas standarta 2 gadu garantija.
  2. Ja Pircējs saskaņā ar noteikumiem atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu – samaksu apliecinošo dokumentu un aizpildīt Preču atpakaļ atdošanas pieteikuma formu
  3. Ja Precēm trūkst daļu vai tās ir bojātas, vai netīras, vai neatbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt šādas Preces un atmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par atdodamajām precēm.
  4. 14 Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/.
 10. Atbildība

  1. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti. Gadījumā, ja Pircējs sniedz neatbilstošus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
  2. Pircējs ir informēts, ka zaudējumu rašanās gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos nodarītos zaudējumus.
  3. Pircējs piekrīt, ka ir uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem līguma noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, noteikumiem attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma un sniegtajai garantijai.
  4. Pircējs un Pārdevējs saistībā ar šo distances pirkšanas–pārdošanas līgumu ievēros tā nosacījumus un vadīsies no spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē šādus darījumus. Visas pušu domstarpības vispirms risināmas sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā divu nedēļu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  5. Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

Šie Distances Līgums/Pirkšanas Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 1. septembra.

Telegram_logo Icons8